KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

İşbu “Bilgilendirme Metni”, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (FEDERASYON) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

FEDERASYON ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilinecek ve sınıflandırılabilinecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

1- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇALARIMIZ: 
FEDERASYON bu site ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. FEDERASYON açık adresi Ankara Spor Salonu Hacı Bayram Mahahllesi, Hipodrum Caddesi No:2 Altındağ/ANKARA ve Vergi Dairesi: KIZILBEY - Vergi No: 8791104398‘dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

FEDERASYON internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya FEDERASYON ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve ekindeki gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

FEDERASYON, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve sporcularımızın ve ziyaretçilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla;

Kişisel verilerinizin (isim- soyisim, adres, meslek, eğitim, doğum tarihi ve yeri, eletronik posta, telefon numarası, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir

FEDERASYON’da toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci maddesi ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

FEDERASYON ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, faaliyetlerinin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, Federasyon operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta İşlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi İşlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi;

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI: 
FEDERASYONUMUZ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla FEDERASYON faaliyetlerinin yürütülmesi, sporcu, hakem, antrenör ve kulüp yetkilileri ile ilgili kişi ve kurumlara hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; işbirliği ilişkisi içinde bulunduğumuz ve anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

Ödeme gerektiren hallerde ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde FEDERASYON veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin sayfa arayüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası maskelenmiş şekildedir.

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaktadır.

FEDERASYON tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen FEDERASYON’un iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FEDERASYON tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz ve komitelerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FEDERASYON ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi, FEDERASYON tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili kurullarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir. 

Çerez Politikası
Çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek için "çerez" (cookie) ve diğer takip teknolojilerini kullanmaktayız. Çerezler, tercihlerinizi kaydetmek için bilgisayarınızdaki tarayıcıda tutulan metin dosyalarıdır. FEDERASYON, Hizmet ve İnternet kullanımını anlamak ve FEDERASYON İnternet servislerindeki içerik veya hizmetleri iyileştirmek veya size özel hale getirmek için çerezler ve diğer takip teknolojilerini kullanır.

Örneğin şifre ile korunan alanlarda şifrenizi kaydetmek için çerez kullanabiliriz.

FEDERASYON çerezleri 4 farklı kategoriye ayırmaktadır

Kesinlikle Gerekli Çerezler

 1. Bu çerezleri size FEDERASYON İnternet sayfalarında minimum seviyede hizmet vermek için kullanıyoruz
 2. Bu çerezleri FEDERASYON İnternet sayfalarındaki güvenliği artırmak için kullanıyoruz
 3. Bu çerezler zorunludur ve FEDERASYON İnternet sayfalarından kaldırılamaz
 4. Genellikle, tarayıcınızdan istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz

Performans Çerezleri

 1. FEDERASYON mantıksal analiz, açılan anket pencereleri, genel performans ve bulunabilirlik takibi ile çevrimiçi olarak sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için performans çerezlerini kullanır
 2. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir

İşlevsel Çerezler

 1. FEDERASYON İnternet sayfalarımızı tekrar ziyaret ettiğinizde oturum açma kimlik bilgilerinizi hatırlamak için işlevsel çerezler kullanır
 2. Bu çerezleri ayrıca yaptığınız bazı seçimleri hatırlayarak (örneğin bir sayfa dili ya da ekran tercihleri) kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için de kullanıyoruz
 3. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve bu sayfanın üstündeki çerez ayarları iletişim kutusundan kaldırılabilir

Hedefleme/Takip Çerezleri

 1. FEDERASYON İnternet sayfalarında en gelişmiş deneyimi sağlamak için hazırlanan bu çerezler, FEDERASYON İnternet sayfalarında hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi kaydetmek için kullanılır. Bu çerezler üçüncü şahıs ve kişiler ile paylaşılmazlar ve reklam tercihlerinizi tutma gibi amaçlarla kullanılmazlar.
 2. Bu çerezler isteğe bağlıdır ve çerez alanından veya bu sayfanın üstündeki iletişim kutusundan açık bir şekilde kabul edilmelidir

FEDERASYON İnternet sayfalarını kayıtlı bir kullanıcı olarak veya başka şekilde ziyaret ederek, etkinliklerinizi ve hizmet ve işlevleri kullanma şeklinizi yukarıda bahsedilen teknolojiler ve gelecekte geliştirilebilecek benzer teknolojiler ile takip ettiğimizi biliyor ve bize bunun için izin vermiş oluyorsunuz.

Üçüncü şahıslar FEDERASYON İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde kendi takip teknolojilerini kurabilir ve bunlara erişebilirler ve FEDERASYON İnternet sayfalarını kullandığınızda zaman içinde ve farklı İnternet sayfası veya uygulamalar arasında siz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgilere erişebilirler. Bu tip takip teknolojilerini nasıl kullanacaklarını kontrol edemeyiz ve kendi gizlilik kuralları bulunmaktadır.

Çerezleri Devre Dışı Bırakma
Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı bazı çerezleri kabul etmeden önce sizi uyaracak veya bazı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak İnternet tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız LookUs İnternet sayfalarındaki bazı özellikleri kullanmanız zorlaşabilir veya bu özellikler doğru çalışmayabilir.

4- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ: 
FEDERASYON, elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülükler ve hukuki ilişki çerçevesinde gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Şirket taraflar arasında herhangi nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI: 
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, FEDERASYON’a başvurarak kendileriyle ilgili;

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır. 

FEDERASYON yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

Çalışma Saatleri 
Haftaiçi: 08.00-17.00 arası 
Her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz. 

İletişim
Adres: Ankara Spor Salonu Hacı Bayram Mahahllesi, Hipodrum Caddesi No:2 Altındağ/ANKARA 
e-posta: [email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ 
FEDERASYON ile irtibata geçerek veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan "Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin KVKK kapsamında FEDERASYON tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.